Mô tả
  • Chất chữa cháy: Bột BC
  • Trọng lượng bột trong bình: 35 +- 0,09 kg
  • Tổng trọng lượng của cả bình: ≥ 36,8 kg
  • Hiệu quả phun: ≥ 20 s
  • Phạm vi phun: ≥ 8 m

Sản phẩm Nổi bật

Sản phẩm mới